Tuotteet

SugarCRM- ja muu IT-koulutus

Meiltä saat laadukkaat SugarCRM-koulu­tukset, joilla käyttäjät sitou­tetaan järjes­telmän hyödyn­tämi­seen. Koulutuksella täysi hyöty irti CRM-järjes­tel­mästä!
Lisää...

Sisällön­hallinta helpoksi Drupalilla!

Drupal on yksi maailman eniten käytetyistä julkaisu­järjestel­mistä (CMS) ja sitä käytetään miljoonien internet-sivustojen ja järjes­telmien julkaisu­alustana. Se on myös yksi suosi­tuim­mista avoimen lähde­koodin ohjel­mistoista.
Lisää...

Integraatio – yhdistä tietojärjestelmäsi

Integraatiolla tarkoitetaan automaatiota, jonka avulla tiedot siirtyvät kahden tai useamman tieto­järjestel­män välillä. Kun järjes­tel­mät on integroitu, ei enää ole syytä syöttää samaa tietoa useaan otteeseen eri paikkoihin.
Lisää...

IT-projekti­toteu­tukset asian­tunte­muk­sella

Täyden palvelun IT-talona autamme IT-projekteissa määrit­telystä ja suun­nit­telusta aina toteu­tukseen ja yllä­pitoon asti, projektin­johdossa ja teknisessä avussa.
Lisää...

Kertakirjautuminen – kirjaudu kaikkiin järjestelmiisi kerralla

Meiltä saa kerta­kirjautumisen (SSO) palvelut niin yrityksille, korkea­kouluille kuin valtion­hallinnolle – yhdellä tunnuk­sella moneen järjes­telmään.
Lisää...

Rajapintojen doku­men­tointi ja auto­maat­tinen testaus

Melkein kaikissa järjes­tel­missä on raja­pinnat, mutta monesti niitä ei ole doku­mentoitu ja rajapinta­tietämys saattaa olla vain parin työntekijän varassa. Autamme raja­pintojen doku­men­toin­nissa ja tes­tauk­sessa.

Lisää...

SuiteCRM - asiakkuudet avoimesti hallintaan

SuiteCRM on palkittu open source -asiakkuuden­hallinta­järjestelmä. Pää­­toiminnot ovat vastaavia kuin suurim­missa kaupal­lisissa järjes­tel­missä. Suiten voi myös ottaa kehitys­­työn perustaksi, koska se on täysin avointa lähde­koodia.

Lisää...

Xpertdoc

Xpertdoc on dokumenttien automati­soinnin työkalu, joka yksin­kertaistaa, optimoi ja automatisoi doku­menttien käsittelyn. Organi­saation doku­mentit saadaan yhden­­mukaiseksi ja niiden luonti käyttäjille helpoksi.

Lisää...

MariaDB-tietokannat

MariaDB on hyvä valinta tieto­kannaksi. Autamme asiak­kaitam­me kaikissa tieto­kantoihin liittyvissä haasteissa, oli kyseessä sitten tietokanta­ohjelmiston vaihto, ylläpito tai tietokanta­sovelluksen jatkokehitys.

Lisää...

Apache NiFi

Apache NiFillä yhdistät erillään olevat tieto­järjes­telmäsi, ja data siirtyy niiden välillä auto­maat­tisesti. Ja toisin kuin käsin tietoja kopioitaessa, NiFillä ei pelkästään siirrä tietueita, vaan myös yhdistää niitä – näin turhia kaksois­kappaleita ei luoda.
Lisää...

Monday.com

Monday.com on selain- ja mobiili­ohjelmisto projektien, myynnin, kampanjoiden ja ohjelmisto­kehityksen hallintaan.
Lisää...

Foundation – doku­­ment­tien käsit­telyn auto­mati­sointi

OOSIS Foundation on säätiöille suunnattu järjestelmä, joka auto­matisoi säätiöille tyypil­liset prosessit kuten apu­raha­hakujen organisoinnit, palkinto­hakemukset sekä stipendit.
Lisää...

Idiligo

Idiligo on alusta, jolla lisäät kokouksiisi äly­sisältöä, sekä myynti- että tukitilan­teisiin, call centeriin että myynti­tiimille. Idiligo mah­dol­listaa älyk­käästi ohjau­tuvat esi­tykset, mata­lalla aloitus­kynnyk­sellä.

Lisää...

Elastic Stack

Elastic Stack on open source -ratkaisu tietojen keräämiseen eri lähteistä ja näiden tietojen reaali­aikaiseen hakemiseen, analysointiin ja visualisointiin, nopeasti, luotettavasti ja tieto­turvallisesti.

Lisää...

Kimai - Luotettava työajanseurantaratkaisu yrityksellesi

Kimai on tehokas ja luotettava työajanseurantaratkaisu, joka on suunniteltu auttamaan yrityksiä hallitsemaan aikaansa tehokkaammin ja tarkemmin. Kimain avulla voi helposti seurata aikaa eri projekteihin, tehtäviin ja asiakkaisiin.
Lisää...

Zapier

Zapier on suosittu integraatioalusta pilvipalveluiden yhdistämiseen ja tietojen siirron automatisointiin. Zapierilla yhdistät helposti palvelut ilman ohjelmointia tai aiempaa kokemusta integraatioista.
Lisää...

Semanttinen haku

Tarkan tiedon löytäminen laajasta aineistosta on usein haastavaa, koska haku­toiminnot tekevät yksinkertaisia asiasana­hakuja varsinaisten merkitysten etsimisen sijaan. Semanttisen haun avulla hakuja tehdään älykkäästi, sisällön merkitys huomioiden.
Lisää...