Tuotteet

SugarCRM- ja muu IT-koulutus

Meiltä saat laadukkaat SugarCRM-koulu­tukset, joilla käyttäjät sitou­tetaan järjes­telmän hyödyn­tämi­seen. Koulutuksella täysi hyöty irti CRM-järjes­tel­mästä!
Lisää...

Sisällön­hallinta helpoksi Drupalilla!

Drupal on yksi maailman eniten käytetyistä julkaisu­järjestel­mistä (CMS) ja sitä käytetään miljoonien internet-sivustojen ja järjes­telmien julkaisu­alustana. Se on myös yksi suosi­tuim­mista avoimen lähde­koodin ohjel­mistoista.
Lisää...

Integraatio – yhdistä tietojärjestelmäsi

Integraatiolla tarkoitetaan automaatiota, jonka avulla tiedot siirtyvät kahden tai useamman tieto­järjestel­män välillä. Kun järjes­tel­mät on integroitu, ei enää ole syytä syöttää samaa tietoa useaan otteeseen eri paikkoihin.
Lisää...

IT-projekti­toteu­tukset asian­tunte­muk­sella

Täyden palvelun IT-talona autamme IT-projekteissa määrit­telystä ja suun­nit­telusta aina toteu­tukseen ja yllä­pitoon asti, projektin­johdossa ja teknisessä avussa.
Lisää...

Kertakirjautuminen – kirjaudu kaikkiin järjestelmiisi kerralla

Meiltä saa kerta­kirjautumisen (SSO) palvelut niin yrityksille, korkea­kouluille kuin valtion­hallinnolle – yhdellä tunnuk­sella moneen järjes­telmään.
Lisää...

Rajapintojen doku­men­tointi ja auto­maat­tinen testaus

Melkein kaikissa järjes­tel­missä on raja­pinnat, mutta monesti niitä ei ole doku­mentoitu ja rajapinta­tietämys saattaa olla vain parin työntekijän varassa. Autamme raja­pintojen doku­men­toin­nissa ja tes­tauk­sessa.

Lisää...

SuiteCRM - asiakkuudet avoimesti hallintaan

SuiteCRM on palkittu avoimen lähde­koodin asiakkuuden­hallinta­järjestelmä. Pää­toiminnot ovat vastaavia kuin markkinoiden suurimmissa kaupallisissa järjestelmissä. Suiten voi myös ottaa erilaisen kehitys­työn perustaksi, koska se on täysin avointa lähdekoodia.
Lisää...

Xpertdoc

Xpertdoc on dokumenttien automatisoinnin työkalu, joka yksinkertaistaa, optimoi ja automatisoi dokumenttien käsittelyn. Järjestelmän avulla organisaation dokumentit saadaan yhdenmukaiseksi ja niiden luonti käyttäjille mahdollisimman helpoksi.

Lisää...

MariaDB-tietokannat

MariaDB on hyvä valinta tieto­kannaksi. Autamme asiak­kaitam­me kaikissa tieto­kantoihin liittyvissä haasteissa, oli kyseessä sitten tietokanta­ohjelmiston vaihto, ylläpito tai tietokanta­sovelluksen jatkokehitys.

Lisää...

Apache NiFi

Digitalisaation myötä käsiteltävän datan määrä on kasvanut, mutta usein se on pirstaloitunut erilaisiin keskenään yhteen­sopi­mat­tomiin järjestelmiin. Apache NiFi ratkaisee tämän ongelman. NiFillä data siirtyy nopeasti ja auto­maattisesti järjes­tel­…

Lisää...

Monday.com

Monday.com on selain- ja mobiili­ohjelmisto projektien, myynnin, kampanjoiden ja ohjelmisto­kehityksen hallintaan.
Lisää...

OOSIS Foundation – doku­­ment­tien käsit­telyn auto­mati­sointi

OOSIS Foundation on säätiöille suunnattu järjestelmä, joka auto­matisoi säätiöille tyypil­liset prosessit kuten apu­raha­hakujen organisoinnit, palkinto­hakemukset sekä stipendit.
Lisää...

Idiligo

Idiligo on alusta, jolla lisäät kokouksiisi äly­sisältöä, sekä myynti- että tukitilan­teisiin, call centeriin että myynti­tiimille. Idiligo mah­dol­listaa älyk­käästi ohjau­tuvat esi­tykset, mata­lalla aloitus­kynnyk­sellä.

Lisää...

Elastic Stack

Elastic Stack, eli ELK Stack, on avoimen lähdekoodin ratkaisu tietojen keräämiseen eri lähteistä ja näiden tietojen reaaliaikaiseen hakemiseen, analysointiin ja visualisointiin. Ratkaisun etuja ovat nopeus, luotettavuus ja tietoturvallisuus.

ELK Stack koostuu kolmesta…

Lisää...

Zapier

Zapier on suosittu integraatioalusta pilvipalveluiden yhdistämiseen ja tietojen siirron automatisointiin. Zapierilla yhdistät helposti palvelut ilman ohjelmointia tai aiempaa kokemusta integraatioista.
Lisää...